O nama

Javno preduzeće regionalna deponija „EKO-DEP“ doo iz Bijeljine je osnovano 9. maja 2005. godine sa ciljem izgradnje regionalne sanitarne deponije u Bijeljini. Osnivači preduzeća su opštine Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Čelić i Teočak.

S obzirom da su sanitarne deponije složeni građevinski objekti komunalne infrastrukture koji se grade dugi niz godina i imaju dug vijek trajanja, projektom je predviđena fazna izgradnja, kako bi se mogla lakše obezbijediti sredstva za izgradnju pojedinih faza deponije.

Broj faza izgradnje i njihovu dužinu trajanja određuju tehničko-tehnološki zahtjevi tokom same eksploatacije deponije i mogućnost obezbjeđivanja finansijskih sredstava za investicije.

JP “EKO-DEP” doo završilo je Prvu fazu izgradnje Regionalne sanitarne deponije “Brijesnica” u Bijelјini 03.12.2009. godine i deponija je zvanično puštena u rad 01.01.2010. godine. Ovim je JP „EKO-DEP“ doo postalo prvo javno preduzeće u Republici Srpskoj koje obavlja djelatnost obrade i odlaganja neopasnog otpada na sanitaran način. 

Prva faza izgradnje sanitarne deponije obuhvatila je izgradnju dvije od ukupno četiri sanitarne ćelije i izgradnju drugih građevinskih objekata, te nabavku specijalizovane opreme i mašina. Na ovaj način  deponija „Brijesnica“ je u potpunosti osposoblјena za sanitarno zbrinjavanje komunalnog otpada. 

U tu svrhu urađeno je sledeće: 
•    Ograđena je kompletna površina lokacije deponije (cca 27 ha). 
•    Dovedena je niskonaponska mreža i izgrađena trafo-stanica na deponiji.
•    Izgrađen cjevovod pitke vode na koji je priklјučen dio stanovništva iz mjesnih zajednica koje gravitiraju lokaciji deponije (u skladu sa odlukom SO Bijelјina).
•    Izgrađena je savremena ulazno-izlazna zona sa ugrađenom digitalnom vagom nosivosti 60t.
•    Izgrađeno je postrojenje za dezinfekciju točkova i donjeg postroja vozila prije izlaska sa deponije.
•    Izgrađene su prva i druga sanitarna ćelija za zbrinjavanje čvrstog komunalnog otpada ukupne površine cca 4,5 ha. U sanitarne ćelije ugrađeni su zaštitni izolacioni materijali – geofolije i drugi materijali koji garantuju zaštitu podzemnih voda, sistem za prikuplјanje procjednih voda, sistem za sakuplјanje biogasa.
•    Izgrađena je interna saobraćajnica na deponiji.
•    Izgrađen je egalizacioni bazen za prihvat procjednih voda iz tijela deponije, sa sistemom za recirkulaciju i povrat procjedne vode u ćelije. Na ovaj način su u početnih 3-5 godina rada deponije obezbjeđeni potrebni uslovi za tretiranje procjedne vode iz otpada.
•    Deponija je opremlјena neophodnom mehanizacijom za rad: kompaktorom (kapaciteta kompaktovanja do 200 t otpada dnevno), buldozerom, kamionom kiperom, traktor sa različitim priklјučcima, itd.
•    Izgrađen je objekat za smještaj radnika i mehanizacije na deponiji, sa prostorom za održavanje mehanizacije. Izgradnjom ovog objekta zaposlenim radnicima na lokaciji deponije obezbjeđeni su kvalitetni higijenski uslovi za rad.
•    Izgrađen je hidrantski protivpožarni sistem koji obezbjeđuje kompletnu lokaciju deponije.

Ovim investicijama zaokružena je izgradnja Prve faze Regionalne deponije „Brijesnica“, čime je zaokružena jedna tehničko-tehnološka cjelina i stvoreni uslovi za sanitarno zbrinjavanje komunalnog otpada sa regije Bijelјina.

Da bi se produžio vijek trajanja sanitarne deponije, bilo je neophodno pristupiti nastavku izgradnje sledeće faze deponije. Preduzeće je tokom 2012. godine ušlo u Drugu fazu izgradnje Regionalne sanitarne deponije „Brijesnica“ koja još uvijek traje i koja će biti nastavljena i u narednom periodu.

U okviru Druge faze do sada su realizovane sledeće investicije:
•    Izvršeno je proširenje odlagališnih  kapaciteta na deponiji „Brijesnica“.
•    Izvršena je privremena sanacija starog nesanitarnog odlagališta koje se nalazi u neposrednoj blizini sanitarne deponije.
•    Izvršena je izgradnja pristupne saobraćajnice.
•    Izvršena je nabavka rovokopača – gusjeničara.
•    Izgrađeno je postrojenje za tretman procjednih voda (prečistač) na deponiji „Brijesnica“.
•    Nabavljena je i puštena u rad gasna baklјa sa sistemom za prikuplјanje deponijskog gasa na deponiji „Brijesnica“, kapaciteta 200 Nm3/h.

Napominjemo još jednom: s obzirom da su sanitarne deponije veoma složeni građevinski objekti komunalne infrastrukture za čiju izgradnju su neophodna značajna finansijska sredstva koja je veoma teško obezbjediti, izgradnja deponija vrši se po fazama i to tokom čitavog životnog vijeka trajanja deponije. 

Iz tih razloga JP „EKO-DEP“ doo će i u narednom periodu nastaviti sa dogradnjom i usavršavanjem postojećeg sistema za upravlјanje čvrstim komunalnim otpadom na Regionalnoj sanitarnoj deponiji „Brijesnica“ u Bijeljini.